โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย [Nong Wai Operation and Maintenance Project]
"นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายพลนเรศ พันนา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง"
 
 

"โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายร่วมประชุมเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 1/256 ผ่านระบบ Video Conference ส่งสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมโครงการฯ หนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น"

"นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยากูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายพลนเรศ พันนา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2-8 เพื่อหารือและทำความเข้าใจรอบเวรการรับน้ำของแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปี 2563/64 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6"

  1. กิจกรรม
  2. ประกาศ